CLASSIFY OF PRODUCTS -  COSMETICS

[Back]


 LA FIER

 

     
La Fier Cream Colágen Placenta 12/18oz. La Fier Treatment Honey & Almond
12/18oz.
La Fier Rinse
12/16oz. - 12/8 oz.
4/1gl. - 6 ½ gl.

La Fier Shampoo
12/16oz.- 12/8 oz.
4/1gl. - 6 ½ gl.

La Fier Treatment Proteinol
12/18oz.
La Fier Rinse Almond
4/1gl.

La Fier Rinse Honey & Almond
4/1gl. - 6 ½ gl.

La Fier Treatment Capillary
12/18oz.
La Fier Shampoo
Almond
4/1gl.
La Fier Shampoo Honey & Almond  
4/1gl. - 6 ½ gl.